Reisvoorwaarden

REISVOORWAARDEN

Algemene reisvoorwaarden

Alle landarrangementen voor Kameroen op deze website worden georganiseerd door:

Zwinkels Tours Cameroon 

 (www@kameroenreizen.nl)

(www@zwinkelstourscameroon.com)

Vincent van Goghlaan 28

3443 JD Woerden

Tel.: 0348-419291

email: info@kameroenreizen.nl

email: mzwinkels@yahoo.com

email: ben.zwinkels@gmail.com

Alle landarrangementen voor Kameroen op deze website worden georganiseerd door Zwinkels Tours Cameroon – Bamenda in Kameroen, een officieel erkend reisbureau in Kameroen. Kameroenreizen.nl is de officiële vertegenwoordiger van Zwinkels Tours Cameroon.Zwinkels Cameroon Tours kan assistentie verlenen bij aankoop van vliegtickets voor individuele reizen en groepsreizen, maar neemt geen verantwoordelijkheid, als de reis gecanceld wordt op eigen initiatief of derden. In meeste gevallen betalen luchtvaartmaatschappijen niets terug als het gaat om aankoop van de goedkope vliegtickets.

1. REISOVEREENKOMST

1.1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Zwinkels Tours Cameroon door de reiziger. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en door de reiziger ondertekende aanmeldingsformulier als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. In geval van on-line aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst.

1.2 Na aanmelding ontvangt u binnen zeven dagen de factuur voor de betaling, afhankelijk van de termijn voor vertrek. Wij verzoeken u dringend om de gegevens goed te controleren. Wijzigingen moeten binnen 2 werkdagen aan ons worden doorgegeven anders zijn wij genoodzaakt wijzigingskosten door te berekenen.

1.3 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden Zwinkels Tours Cameroon niet.

1.4. Bij reizen waarbij het vervoer is inbegrepen is de reisduur in dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst zijn hierbij inbegrepen en gelden als hele dagen. Niet de in de publicatie vermelde dagen, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de relevante tijden.

1.5 Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis-en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Zwinkels Tours Cameroon is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging en/of annulering van vluchten van luchtvaartmaatschappijen.

1.6 Een reiziger die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De andere reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk. De reiziger die de reisovereenkomst aangaat zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere reiziger(s) verstrekken.

1.7 Indien de reiziger bij het tot stand komen van de reisovereenkomst bepaalde preferenties (voorkeuren) kenbaar maakt m.b.t. door Zwinkels Tours Cameroon te leveren diensten zoals b.v. de zitplaats in het vliegtuig, speciale maaltijden etc., dan zal met de opgegeven voorkeuren zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op de reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend.

1.8 Indien bepaalde voorwaarden (b.v. kamers naast elkaar) zo essentieel zijn dat het afsluiten van de reisovereenkomst hiervan afhangt, dan is er sprake van essentie. Deze dient u bij de boeking uitdrukkelijk kenbaar te maken. Zwinkels Tours Cameroon moet schriftelijk bevestigen of de essentie kan worden geaccepteerd. De reisorganisator kan hiervoor Euro 30.— essentiekosten in rekening brengen.

2. BETALINGSVOORWAARDEN

2.1 Bij het totstandkoming van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale reissom te worden voldaan. Tegelijkertijd dienen de reserveringskosten en administratiekosten ad EURO 60.—per boeking te worden voldaan.

2.2 Het restant van de reissom moet uiterlijk 8 weken voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Indien de reisovereenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet per omgaande de gehele reissom worden voldaan.

2.3 Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan op de betreffende website. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden gelden.

2.4. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door Zwinkels Tours Cameroon. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het al betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringskosten.

3. REISSOM

3.1 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij Zwinkels Tours Cameroon bekend waren ten tijde van de publicatie op de website. Zwinkels Tours Cameroon behoudt zich het recht voor om, ook m.b.t. reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 10 dagen voor vertrek de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. (extreme koersschommelingen, door luchtvaartmaatschappijen opgelegde taxen etc.)

4. REISBESCHEIDEN, DOCUMENTEN EN BAGAGE

4.1. De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals b.v. geldig paspoort met eventuele visa etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient te reiziger zelf de door Zwinkels Tours Cameroon verstrekte informatie bij de betreffende instanties op toepasselijkheid, actualiteit en volledigheid te laten controleren.

4.2. Zwinkels Tours Cameroon is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de reiziger.

4.3. De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek aan Zwinkels Tours Cameroon te vermelden.

4.4. Zwinkels Tours Cameroon is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

5. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

5.1 De reiziger kan zich voor de uitvoering van de reisovereenkomst laten vervangen, mits deze persoon voldoet aan de eisen betreffende de reis en het verblijf en mits de reiziger de reisorganisator en/of reisbemiddelaar vergoedt voor alle kosten die daardoor worden veroorzaakt. De oorspronkelijke reiziger en de vervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator en/of reisbemiddelaar voor alle kosten ten gevolge van deze vervanging en voor het saldo van de reis.

5.2. Vraagt de reiziger om een andere wijziging (datum van vertrek of terugkeer, bestemming, hotel, route, annulering van een gedeelte van de reis. etc.) dan mag de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

5.3 Indien de reiziger in Kameroen op eigen initiatief en zonder overleg met Kameroenreizen.nl reeds geboekte en betaalde accommodatie of vervoer wijzigt naar een goedkopere variant, dan wordt door Kameroenreizen.nl geen restitutie verleent over het verschil in prijs en blijft de oorspronkelijke prijs van kracht.

6. ANNULERING DOOR DE REIZIGER

6.1. Als Zwinkels Tours Cameroon bemiddeld heeft bij aankoop van de vliegtickets, gelden de voorwaarden van de vliegtuigmaatschappijen.

6.2 Indien een reisovereenkomst inzake een toer door Kameroen wordt geannuleerd door de reiziger zijn voor iedere reiziger naast eventuele communicatiekosten de volgende bedragen verschuldigd:

  • tot 90 dagen voor vertrek: geen kosten.
  • van 90 dagen tot 60 dagen voor vertrek de 50% van de reissom.
  • van 60 tot 30 dagen voor vertrek 75% van de reissom.
  • van 30 dagen tot de dag van vertrek of later 100% van de reissom.
  • bij annulering door de reiziger van vliegbiljetten, gelden de annuleringsvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij

6.3. De hierboven bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

7. OPZEGGING DOOR ZWINKELS TOURS CAMEROON

7.1. Zwinkels Tours Cameroon heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade ingeval: a. er te weinig belangstelling bestaat voor de betreffende reis en de opzegging binnen 14dagen voor vertrek wordt gedaan.b. in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

7.2. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals annuleringen en schemawijzigingen van vluchten door de luchtvaartmaatschappij, politieke onrust, natuurrampen en stakingen. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden op de reisbestemming waarop de reisovereenkomst betrekking heeft. Bij schemawijzigingen van de luchtvaartmaatschappij is Zwinkels Tours Cameroon niet aansprakelijk voor eventuele extra meerkosten voor extra overnachtingen ter plaatse.

7.3 Restitutie van het vliegbiljet is onderhevig aan de restitutievoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij

7.4 Restitutie in geval van overmacht bedraagt 75% van het bedrag van de rondreis.

Klik hier om een inschrijfformulier te downloaden (Word document, 48kb)